Stammbaum von Negligente (FR)

Vater

Chevrey (FR)

French Trotter
1902

Norodum (FR)

French Trotter
1891

Iambe (FR)

French Trotter
1886

Violette (FR)

French Trotter
1880

Miss Sloss (FR)

French Trotter
1874

Lisa (FR)

French Trotter
1892

Agnadel (FR)

French Trotter
1878

Lavater H

Hackney (horse/pony)
1867