Pedigree of Orme xx

father

horse Ormonde xx (Thoroughbred, 1883, from Bend Or xx)

Ormonde xx

Thoroughbred
1883

horse Bend Or xx (Thoroughbred, 1877, from Doncaster xx)

Bend Or xx

Thoroughbred
1877

horse Lily Agnes xx (Thoroughbred, 1871, from Macaroni xx)

Lily Agnes xx

Thoroughbred
1871

horse Macaroni xx (Thoroughbred, 1860, from Sweetmeat xx)

Macaroni xx

Thoroughbred
1860

Polly Agnes xx

Thoroughbred
1865

mother

horse Angelica xx (Thoroughbred, 1879, from Galopin xx)

Angelica xx

Thoroughbred
1879

Father of mother

horse Galopin xx (Thoroughbred, 1872, from Vedette xx)

Galopin xx

Thoroughbred
1872

St. Angela xx

Thoroughbred
1865

horse King Tom xx (Thoroughbred, 1851, from Harkaway xx)

King Tom xx

Thoroughbred
1851

Adeline xx

Thoroughbred
1851

Ion xx

Thoroughbred
1835